Das Unternehmen  Swift  
Cara  Alto  
Carry  Baleno  
Ignis  APV Arena  
Cappuccino  Liana 
LJ80  Grand Vitara 
SJ/Samurai  Jimny 
Vitara  Splash 
Vitara X-90  SX4 
Grand Vitara XL-7  XL7 
Wagon R  Kei 
Kizashi